:: หน้าหลัก :: สมุดเยี่ยม :: กระดานข่าว:: ผู้พัฒนา ::  
ระบบสมาชิก
 
username
password
สถิตินักเรียนวันนี้ ม.ต้น
ช่วงชั้น ปีที่ ห้อง จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
2 1 1 39 2 5.13% นิตยา 21-01-2020 08:17
2 1 2 40 0.00%
2 1 3 40 0.00%
2 1 4 42 7 16.67% พรนภา 21-01-2020 08:18
2 1 5 41 8 19.51% ธีรพงษ์ 21-01-2020 09:08
2 1 6 28 0 0.00% ประภากร 21-01-2020 08:24
2 2 1 36 14 38.89% รุ่งทิวา 21-01-2020 08:17
2 2 2 39 16 41.03% สุนทร 21-01-2020 08:14
2 2 3 44 16 36.36% โชติรส 21-01-2020 08:29
2 2 4 44 15 34.09% อนุวัฒน์ 21-01-2020 08:11
2 2 5 40 11 27.50% นิโลบล 21-01-2020 08:30
2 2 6 27 10 37.04% ทศพร 21-01-2020 08:12
2 3 1 39 6 15.38% ภาณุพันธ์ 21-01-2020 08:21
2 3 2 41 13 31.71% ศักดิ์มงคล 21-01-2020 08:42
2 3 3 39 23 58.97% กานดา 21-01-2020 08:14
2 3 4 38 20 52.63% ภาณุพงศ์ 21-01-2020 08:12
2 3 5 38 32 84.21% สกุลรัตน์ 21-01-2020 08:15
2 3 6 32 8 25.00% ปรียนุช 21-01-2020 08:14
สถิติบุคลากรวันนี้
จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
68 0.00%
สถิตินักเรียนวันนี้ ม.ปลาย
ช่วงชั้น ปีที่ ห้อง จำนวนทั้งสิ้น ไม่มา คิดเป็น ผู้รายงาน วัน-เวลาที่รายงาน
3 1 1 35 3 8.57% ภาวิพรรณ 21-01-2020 08:10
3 1 2 36 18 50.00% วธูสิริ 21-01-2020 09:08
3 1 3 42 14 33.33% สุเมธ 21-01-2020 08:23
3 1 4 44 25 56.82% ศักดิ์สิทธิ์ 21-01-2020 08:16
3 1 5 23 2 8.70% รุ่งอรุณ 21-01-2020 08:59
3 2 1 39 14 35.90% พลศักดิ์ 21-01-2020 08:25
3 2 2 40 14 35.00% ชญาน์ทิพย์ 21-01-2020 08:35
3 2 3 40 17 42.50% พิชญา 21-01-2020 08:34
3 2 4 38 31 81.58% คณิตา 21-01-2020 08:25
3 2 5 27 10 37.04% เกษฎา 21-01-2020 08:45
3 3 1 41 0.00%
3 3 2 40 2 5.00% สลิตตา 21-01-2020 08:19
3 3 3 38 27 71.05% วรสิทธิ์ 21-01-2020 08:21
3 3 4 32 22 68.75% จิตรพร 21-01-2020 08:27
3 3 5 24 13 54.17% จารุณี 21-01-2020 08:29
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน 1353 คน

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 Tel : 0-4298-1047 Fax : 0-4279-6084