::::: เข้าสู่ระบบ :::::  ::::: ผู้ใช้ขณะนี้ :::::
  เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  in
  คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

  เรียนดี 
       หมายถึง การใฝ่ศึกษาหาความรู้ ความตั้งใจขยันหมั่นเพียรถึงแม้จะมีความสามารถในการเรียนไม่ดี แต่ถ้ามีความตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียรแล้ว ย่อมประสบความสำเร็จในการเรียน

  กีฬาเด่น
       หมายถึง การมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีวินัยในตนเอง เคารพกฎกติกา

   เน้นคุณธรรม
       หมายถึง การเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามความดี ความงาม และความจริงใจที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม

  ก้าวนำเทคโนโลยี
       หมายถึง มุ่งสร้างให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในวิถีทางที่เหมาะสมที่สุด มีความสุขในการดำรงชีวิตอันเป็นแนวทางที่ทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและกระทำด้วยความเต็มใจ
          2. มีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
          3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
          4. มีคุณธรรม จริยธรรม
          5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  logos
   
  อักษรย่อ
   
  ค.ร.ส.
   
  คติพจน์ / ปรัชญา
   
  การศึกษาสร้างความสมบูรณ์แก่ชีวิต
  สีประจำโรงเรียน
  colur
  ฟ้า - ขาว
  สีฟ้า
  หมายถึง ความอดทน เพียร พยายามในการศึกษา
  สีขาว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
   
  ที่ตั้งโรงเรียน
   
  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๒ บ้านโคกอุดม ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๕๐
  โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๗๙๖๐๘๔, ๐๔๒-๗๙๖๔๔๕
  โทรสาร ๐๔๒ – ๗๙๖๐๘๔
  Website
  http://www.krs.ac.th

  top
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung