::::: เข้าสู่ระบบ :::::  ::::: ผู้ใช้ขณะนี้ :::::
  เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  vision

   มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสุขภาพดีปราศจากสิงเสพติดให้โทษ อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

   ผู้บริหาร
       เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
  ครู
       มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
  นักเรียน
       มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างมั่นใจในตนเอง

  พันธกิจ

  ๑. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ในให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการบริหารและ การจัดการเรียนการสอน
  ๕. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  ๖. ส่งเสริมการจัดสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  เป้าประสงค์

  ๑. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
  ๒. ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเป็น รู้จักศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  ๓. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
  ๕. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
  ๖. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๗. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
  ๘. มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  นโยบาย

  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการบริหารงาน โรงเรียนในปีการศึกษา 2550 ดังนี้
        นโยบายข้อที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
        นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        นโยบายข้อที่ 3 การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
        นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาสุขภาพและพลานามัย
        นโยบายข้อที่ 5 การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
        นโยบายข้อที่ 6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
        นโยบายข้อที่ 7 เครือข่ายการเรียนรู้
        นโยบายข้อที่ 9 พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ

  top
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung