::::: เข้าสู่ระบบ :::::  ::::: ผู้ใช้ขณะนี้ :::::
  เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

      his
               โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2520 ระยะเริ่มต้นของการตั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวอำเภอคำ ตากล้าบริจาคทรัพย์สินเสียสละแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ที่มีเนื้อที่ 47 ไร่ 28 ตารางวา ให้ร่มรื่นสวยงาม
  ในปีการศึกษา 2520 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับ
  มัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 52 คน ครู-อาจารย์ 3 คนโดยมี

  นายบัญชา เจริญชัย
           เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายบัญชา เจริญชัย ย้ายไปรักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และมีคำสั่งให้

  นายศิริ สาระนันท์
                อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2538 เริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 476 คน แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 422 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 คน มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 26 คน ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายศิริ สาระนันท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

  นายประยงค์ บุญมา
          ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายประยงค์ บุญมา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

  นายประเสริฐ เคนทะวาย
             ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชา สงเคราะห์ เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2551 

  นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
          ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2551 และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในปีการศึกษา 2555

  นายวสันต์  สาระนันท์
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ในปีการศึกษา 2555 ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  และได้เกษียณอายุราชในปีการศึกษา  2560 

  นายธนปกรณ์  อวนป้อง

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ในวันที่ 20  เมษายน 2561 ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung